Het opzetten van een eigen energie BV, part 1

Het opzetten van  een eigen energie BV, part 1

Als vastgoedeigenaar wilt u misschien uw (duurzaam) collectief opgewerkte energie
zelf exploiteren en u denkt erover hiervoor een aparte energie BV opzetten? In een
serie blogs vertel ik u over mijn ervaringen van 3 draaiende installaties in Bergen op Zoom, en 1 installatie is in aanbouw.  

Op dit moment wordt veelal collectief opgewekte warmte en/of koude geleverd aan
klanten, echter het leveren van collectief opgewekt warm tapwater behoort ook tot
de mogelijkheden. De klanten kunnen zijn uw huurders, maar ook aanpalende
eigenaren die gebruik maken van uw opwekkingsinstallatie.

De installaties in Bergen op Zoom bestaan uit diverse duurzame technieken. Twee
gebouwen zijn voorzien van zonnecollectoren met een directgestookt buffervat voor het warmtapwater en gasabsorptiewarmtepompen voor de verwarming. Het derde gebouw is voorzien een WKK (warmtekrachtkoppeling) met een pelletkachel en de piek wordt opgevangen door HR-ketels. Via buffervaten worden de woningen en commerciële ruimtes voorzien van warmte die in de woningen wordt omgezet naar ruimteverwarming en warmtapwater via een warmtewisselaar.

Vanuit mijn netwerkkring weet ik dat bij een handvol corporaties momenteel ervaring is
opgedaan met duurzame installaties maar ook het monitoren en afrekenen aan de
eindgebruiker. Een ander deel van u heeft een B.V. in oprichting of zit in de
oriëntatiefase. Deze eerste corporatie kiezen ervoor om de ontwikkeling van de
installatie, maar ook de exploitatie in geheel of gedeeltelijk in eigen beheer
te doen. 

In dit eerste deel wil ik u meenemen wat uw doel kan zijn om zelf een aparte BV op te richten. Ik noem er een aantal:
1. Het verlagen van de stichtingskosten.
Door het onderbrengen van de (meer)kosten van de duurzame installatie in een aparte B.V. worden de stichtingskosten van het te realiseren vastgoed lager. De huur- of verkoopopbrengsten van het object zijn daarmee ook lager waardoor beter aan kan sluiten bij de huidige vastgoed. Deze (meer)kosten worden gedekt uit de opbrengsten van de GJ. 
In onderstaand schema heb ik een eenvoudige opzet gemaakt van de stichtingskosten. Een verlaging van zo’n 3% van de stichtingskosten is in dit voorbeeld haalbaar.

2. Zelf invloed uit kunnen oefenen op het energiegedrag van uw klant.
Wordt er door klanten zuinig omgegaan qua energievraag van het object. Door dit te monitoren kan gericht advies gegeven worden waar verliezen zitten. Onbekend maakt onbemind. Door te informeren ontstaat er bewustwording, wat weer leidt tot aanpassen van het gedrag. Deze aanpassing zal vervolgens leiden tot lagere energiekosten. De financiële ruimte die daardoor ontstaat bij de klanten is inzetbaar voor andere (primaire) levensbehoeften.

3. Duurzaam doen!
Niet praten over duurzame installaties maar vooral doen en deze techniek eigen maken. Door het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte, zon, lucht wordt beperkt u de aanspraak op de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen. Begin bij je zelf en draag daarmee bij aan een duurzame aarde voor de generaties die na ons gaan komen. Uiteindelijk zullen we een cyclus moeten opzetten waarbij
energieverbruik en opwekking in balans is en we de aarde niet meer uitnutten.
Later we er mee gaan starten en geen beren op de weg zoeken. Denk aan de lange
termijndoelstellingen en overbrug deze hobbels.

4. Voldoen aan de Warmtewet.
Deze wet is lang onderweg maar een keer zal er goedkeuring komen. Momenteel omvat het wetsvoorstel dat alle collectieve installaties boven 100Kw vallen onder deze wetgeving. Hetgeen voor veel hoogbouw betekend dat we moeten voldoen aan deze regelgeving. Een kans is om deze installaties te optimaliseren door ze onder te brengen in een B.V. Duurzame oplossingen kunnen deels gefinancierd worden van uit de BV. Daarbij gelden fiscale voordelen. 

5. Imago corporatie.
Als maatschappelijk presterende onderneming heeft een woningcorporatie een primaire taak als het gaat om het huisvesten van de kwetsbare doelgroepen. De huidige discussies over hoe men dit moet invullen zijn in volle gang en er komen veranderen aan in deze sector. Om deze doelgroep te kunnen huisvesten zijn woningen nodig met lage woonlasten (huur+energiekosten). Door stijgende energiekosten zullen slechte woningen over 10-15 jaar onbetaalbaar worden voor deze doelgroep. Investeren naar groenere labels moet.

In deze tijd van een zware crisis in de woningbouw kunnen corporatie bijdragen aan een positief imago dat zij nog wel kunnen en willen investeren. Door deze investeringen maken zij hun woningvoorraad klaar voor de klant van morgen. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als 1 of meerdere van deze doelen u passen, kunt u overwegen een eigen BV op te richten en de duurzame installaties in deze BV onder te brengen.

In een volgend blog vertel ik u meer over waar u allemaal aan moet denken als u een
eigen energie BV gaat opzetten.

3 reacties op “Het opzetten van een eigen energie BV, part 1

 1. Hallo Bianca,
  In vervolg op de 2e daagse workshop duurzaam rekenen ben ik mij gaan verdiepen in het vraagstuk energie bv. Mijn conclusie is dat als er sprake is van energievoorziening gekoppeld aan bezit van de corporatie de BV geen meerwaarde heeft. Overwegingen hiervoor zijn geborgde financiering, beperkingen als gevolg van nieuwe woningwet en niet valide fiscale argumenten (btw en vpb). Investeringen van duurzame energievoorzieningen tbv sociaal bezit kan geborgd gefinancieerd worden. Directeur van de BV kan geen personeelslid van corporatie zijn en corporatie kan niet onbeperkt kapitaal storten in andere entiteiten. Mogelijk gewenste btw exploitatie kan naar alle waarschijnlijkheid via btw-integratiewetgeving ( loopt een procedure bij de belastingdienst). De verrekening van fiscale verlies BV en winst bij corporatie waardoor vpb last verminderd is vaak niet aan de orde. Randvoorwaarde hiervoor is dat er sprake is van fiscale eenheid. Dit kan alleen bij 100% deelneming.
  Los van al dan niet BV moet er in de organisatie aandacht zijn voor de specifieke aspecten die de exploitatie van duurzame energievoorziening met zich meebrengt. Er wordt ten onrechte vaak genoemd dat oprichting van BV deze problematiek vanzelf oplost. Daarnaast betekent een aparte entiteit ook allerlei extra administratieve lasten. Denk alleen maar aan jaarrekening, accountantscontrole en afzonderlijke aangiften btw en vpb (fiscale eenheid kan dit enigszins verlichten). De BV zie ik wel als een goed uitgangspunt als samengewerkt wordt met andere partijen met gezamelijke inbreng van kapitaal en spreiding van risico’s.

 2. Beste Martijn,

  Idd de tabel geeft een fout weer. De BTW moet bij de BV eraf worden gehaald waardoor de netto investering uitkomt op 5000.

 3. Helder uiteen gezet. Is alleen maar pas het begin.
  Overigens maak je nog een rekenfout. de BTW bij de BV kan je terugvorderen. Dit heb je niet zo doorgerekend