Vergroenen

Vergroenen = Duurzaamheid

&   Verlagen van woonlasten      
&   Zonnepanelen verhuren         
&   Toepassen duurzame technieken        
&   Toekomstbestendige woningen
&   Huisautomatisering op gebied van zorg en veiligheid (domotica)

Vastgoedeigenaren moeten zich richten op de vraag van morgen. Duurzame toekomstbestendige woningen realiseren, gericht op de woonwensen van de klant. Als uitgangspunten gelden het verlagen van de woonquote en het verhogen van het wooncomfort voor de klant. Projectkr8 biedt projectmanagement met het oog op deze kwaliteiten, waarbij een duurzaam renderend product wordt gerealiseerd.

 

Verhuren van Zonnepanelencropped-IMG_0036.jpg

Zonnepanelen zijn hot anno 2012. Huurders willen er ook bij horen en stellen corporaties steeds vaker de vraag of ze zonnepanelen kunnen huren. Uit het onderzoek van Zonnig Huren (Atrivé) is gebleken dat corporaties hiertoe bereid zijn èn dat de investering bij eengezinswoningen absoluut rendabel is. ProjectKr8 kent het model van Stadlander van binnenuit en kan het succes van Stadlander bij andere corporaties implementeren. Het model is simpel en daarmee krachtig en succesvol. 50% van de besparing is de huurverhoging. Een klant verdient er dus direct aan en dat levert een tevreden klant op. Deze klant zorgt voor uw PR in de wijk en er het product verkoopt zichzelf. Het enige dat een corporatie moet doen is het faciliteren van deze klantgerichte service.

Diverse corporaties hebben de aanpak van Stadlander overgenomen. ProjectKr8 adviseert en implementeert deze aanpak.

Vergroenen bestaande woningvoorraad
Aedes heeft nieuw convenant ondertekent, waarin onder andere staat verwoord dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B (index van 1.25) hebben. Deze opgave is ambitieus maar realistisch. De investeringen worden gedekt uit de directe huurverhoging en indirect door stijging van de woningwaarderingspunten. Naast toekomstbestendige woningen levert het de corporatie ook positieve cashflow en rendement op. De huurder krijgt lagere woonlasten en een comfortabele woning.

ProjectKr8 helpt met het opzetten van een ketengerichte inkoop van leveranciers, waarbij schaalvergroting en een duurzame ketenrelatie moet leiden tot hogere kwaliteit, lagere kosten en een hoge klantwaarde. Deze inkoop is project overstijgend en voor een langere termijn. Daarnaast helpt Projectkr8 corporaties met de planvorming, participatie en uitvoering van vergroeningsprojecten.

Energiek BV  – Warmtewet

Om investeringen in nieuwbouw met duurzame opwekkingsinstallaties financieel rendabel te maken is een mogelijkheid om de meerkosten van deze installatie in een aparte BV onder te brengen. De opbrengsten worden gegenereerd door de verkoop van warmte, koude en warm tapwater.

Woningcorporaties besteden hun warmte-exploitaties steeds meer uit aan derden, outsourcen van beheer, of verkoop van het warmtenet. ProjectKr8 toets aangeboden oplossingen van marktpartijen op basis van het onderliggend businessmodel, prestaties van de installaties, comfort en bedieningsgemak, gebaseerd op praktijkervaring.
Door de invoering van de Warmtewet in 2014 zijn alle collectieve installaties van woningcorporaties warmtenetten geworden. De corporatie een warmte-exploitant. Dit vraagt om meer inzicht in de technische en financiële rendementen van de installaties. ProjectKr8 kan hierbij helpen tot verkrijgen van de juiste inzichten en analyses zodat keuzes gemaakte kunnen worden op basis van deze analyses.

Domotica  
De woning van morgen is aangesloten op een internet-verbinding. Communiceren met de woning gaat zich de komende jaren ontwikkelen tot een gadget. Denk hierbij aan toegang geven op afstand voor een zorgpartij, brandalarm, inbraakbeveiliging, zorgalarmering, babyfoonfunctie, etc.

Deze ontwikkeling wordt gevoed door de noodzaak om langer zelfstandig thuis te moeten blijven wonen. Zorg wordt onbetaalbaar, en mantelzorg wordt schaarser. Op afstand communiceren of alarmeren wordt steeds belangrijker.

Projectkr8 biedt vastgoedeigenaren een plan van aanpak aan hoe zij hun woningen kunnen voorbereiden op de ontwikkeling van morgen. Een aantal voorzieningen moeten latent in de woningen aanwezig zijn, zodat bij een behoefte de klant, via een eenvoudige keuzemenu op het web, zijn woning aanmeldt voor een (betaalde) dienst. De dienst kan worden geleverd door een lokale (zorg)partij.